Aydın İl Koordinatörlüğü

GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI


Dosya No: 2019/09/1

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nca amme borcundan dolayı hacizli bulunan ve aşağıda tapu kaydı, adresi, imar durumu, hali hazır durumu ile muhammen değerleri belirtilen gayrimenkul, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde açık artırma sureti ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Ata. Mah. Denizli Bulv. No:98 Efeler/AYDIN adresinde 04/10/2021 tarihinde birinci defa satışa çıkarılacaktır. Satışa çıkarılan taşınmazın birinci ihalede satılmaması halinde taşınmaz 11/10/2021 tarihinde ikinci kez satışa çıkarılacaktır.

SATIŞA ÇIKARILAN GAYRİMENKULÜN

Tapu Kaydı Adresi: Pamukçular Mah. 119 Ada 1 Parsel Söke/AYDIN 

İmar Durumu: Değerleme konusu taşınmaz için 08.11.2015 tarihinde hazırlanan imar durum belgesine göre ‘İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 03.11.2015 tarih ve 15140 sayılı yazısında belirtilen 1085,40 m2 besihane, 76,50 m2 idari bina, 175,56 m2 sağımhane, 407,69 m2 depo olmak üzere toplam 1745,15 m2 kapalı alan ve 114 m2 sağımhane bekleme yeri, 108 gübre çukuru, 75 m2 sıvı gübre çukuru, 276,27 m2 silaj yeri, 16 m2 foseptik çukuru, 34,40 m2 dezenfektan havuzu ve 2098 m2 alanın çevre düzenlemesi olmak üzere toplam 4.466,82 m2 alanın hayvancılık tesisi için kullanımı uygundur.
 
Halihazır Durumu: 26.07.2021 tarihli Gayrimenkul Değerlendirme Raporuna göre taşınmazın onaylı mimari projesi ile uyumlu olduğu tespit edilmiştir.

Muhammen Değeri: 3.260.000 TL (KDV Oranı : % 18)
İhalenin Yapılacağı Saat: 10:30 – 10:40
İrtibat Telefonu:  02562310904

SATIŞ ŞARTLARI

1-
Gayrimenkul satışı açık artırma sureti yapılacak olup, birinci satışta, verilen bedel gayrimenkule biçilen rayiç değerin % 75 ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları tamamını ve satış masraflarını geçmek şartı ile en çok artırana ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak üzere ikinci satış gününde aynı yerde ve aynı saatte taşınmaz artırmaya çıkartılacaktır. İkinci artırmada satış bedeli gayrimenkule biçilen rayiç değerin % 50’si ve satış masrafını geçmek ve rüçhanlı alacaklar toplamından fazla olmak kaydıyla gayrimenkul en çok artırana ihale edilecektir. Aksi takdirde satış yapılmaz.
Satış Komisyonu; gayrimenkul muhammen değerinin % 75’ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları tamamını ve satış masraflarını geçmesi şartıyla 6183 sayılı Kanunun 62’ inci maddesi gereğince Kurumumuz ve borçlu menfaatini göz önünde bulundurarak  ihale açılış rakamını belirler.
2-Artırmaya iştirak edeceklerin gayrimenkul için, tespit edilen muhammen bedelin % 7.5 tutarında 244.500 TL (İkiYüzKırkDörtBinBeşYüz Türk Lirası) teminatı satış saatinden önce komisyona nakit olarak vermeleri yahut Kurum banka hesabına (Ziraat Bankası Efeler Aydın Şube IBAN No: TR30 0001 0025 0088 5895 7250 02) yatırıldığını gösterir dekontun komisyona ibraz edilmesi sureti ile yapılması gerekmektedir. 
3-İhale katılımcılarından gerçek kişilerin kimlik aslı ile kimlik fotokopilerini,  tüzel kişilerin tüzel kişiyi temsile yetkili kişinin yetkili olduğunu gösterir belgeyi, vekil olarak katılıyor ise, vekâletnamenin aslını veya onaylı suretini ihale saatine kadar Satış Komisyonuna teslim etmesi gerekmektedir.
4- Satış peşin para ile yapılacak olup,  alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye harcı, damga vergisi, KDV, tapu alım ve satım harcı ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir.
5-Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse, ihale bedelini derhal veya verilen mühlet içinde ödemekle mükelleftir. Aksi takdirde, ihale feshedilir ve gayrimenkul Satış Komisyonu’nca 7 gün içinde artırmaya çıkarılır. Bu artırmada alakadarlara herhangi bir tebligat yapılmaz. Yalnız ilanla iktifa olunur. Bu satışta gayrimenkul, rüçhanlı alacaklar varsa alacakları tamamını ve satış masraflarını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale edilir. Birinci defa kendisine ihale yapılan kimse iki ihale arasındaki farktan ve diğer zararlardan mesul olup, ihale farkı ve geçen günlerin faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan sonra bakiye, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil dairesince tahsil olunur. Faiz % 5 den hesap edilir.
6-Gayrimenkul hakkında verilen bilgiler ve her türlü ilan taahhüt niteliğinde olmayıp, genel bilgi niteliğindedir. İhaleye iştirak edenlerin satışa sunulan gayrimenkulü önceden mevcut haliyle görmüş, incelemiş olduğu kabul edilir.
7-Gayrimenkullün tapu devir tescil işlemi, satış bedelinin tamamı ödendikten ve ihale kesinleştikten sonra gerçekleştirilecektir.
8-Satışa iştirak edenler şartnameyi görmüş ve içeriğini kabul etmiş sayılırlar. Yukarıda yazılı hususlardan başka malumat almak isteyenler ve şartnameyi incelemek isteyenler, TKDK Aydın İl Koordinatörlüğü’ne satış ilanında belirtilen dosya numarası ile müracaat edebilirler. Masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya şartnamenin bir örneği gönderilir.
9-İhalenin feshi talebiyle dava açılması durumunda, ihale tarihinden itibaren 7 gün içerisinde dava açtığını kuruma bildirme yükümlülüğü üçüncü kişilere aittir.
10-İşbu ilanın tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri yer alan ancak satış ilanı tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine kaim olacağı ilan ve tebliğ olunur.